ประกาศการรับสมัครทุน เพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพิ่มเติม>>>>>>แผนบูรณาการและโจทย์วิจัยจากคลัสเตอร์ Advanced Computations and Programming เพิ่มเติม ได้แก่
1. การคำนวณและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Advanced Computations and Programming for Innovations and Technology) ประกอบด้วยโจทย์วิจัย ดังนี้
1.1 การคำนวณและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์
1.2 การคำนวณและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อเทคโนโลยีการแพทย์และชีวภาพ
1.3 การคำนวณและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อเทคโนโลยีพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานทางเลือกและแหล่งพลังงานใหม่
1.4 การคำนวณและโปรแกรมขั้นสูงในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม
1.5 การคำนวณและโปรแกรมขั้นสูงเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

อ่านรายละเอียด                                                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร