มจพ. รั้งอันดับมหาวิทยาลัยไทยชั้นนำโลก 3 สาขาวิชา

มจพ. รั้งอันดับมหาวิทยาลัยไทยชั้นนำโลก 3 สาขาวิชา

จากการจัดอันดับ THE World University Rankings 2019 by subject

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 3 สาขาวิชา คือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก รายสาขาวิชา หรือ THE World University Rankings 2019 by subject โดยTimes Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางวิชาการในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย

          เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ Times Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลดรายสาขาวิชา ประจำปี ค.ศ. 2019 จำนวน 11 สาขาวิชา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดอันดับใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งตัวชี้วัดในการจัดอันดับจะอ้างอิงจาก 5 ตัวชี้วัดหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย เช่นเดียวกันกับที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World University Rankings) แต่มีการปรับค่าถ่วงน้ำหนักให้เหมาะกับรายวิชาต่างๆ

          โดยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology) มจพ. อยู่ในอันดับที่ 3 ร่วม จาก 12 มหาวิทยาลัยไทย และอันดับ 801+ จาก 903 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่ง THE เก็บข้อมูลจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกลและอวกาศ วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเคมี มีค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ดังนี้ การเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้) 30%, งานวิจัย (คุณภาพ รายได้ และชื่อเสียง) 30%, การอ้างอิง (การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง) 27.5%, ความเป็นนานาชาติ (บุคลากร นักศึกษา งานวิจัย) 7.5% และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (การถ่ายทอดความรู้) 5%

          สาขาที่ 2 ที่ มจพ. ติดอันดับคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences) มจพ. อยู่ในอันดับ 3 จาก 12 มหาวิทยาลัยไทย เป็นอันดับ 801+ จาก 963 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย THE เก็บข้อมูล จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เคมี ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์พื้นโลกและใต้ทะเล ซึ่งมีค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ดังนี้ การเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้) 27.5%, งานวิจัย (คุณภาพ รายได้ และชื่อเสียง) 27.5%, การอ้างอิง (การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง) 35%, ความเป็นนานาชาติ (บุคลากร นักศึกษา งานวิจัย) 7.5% และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (การถ่ายทอดความรู้) 2.5%

          และสาขาที่ 3 ที่ มจพ. ติดอันดับดีที่สุด คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ซึ่ง มจพ. อยู่ในอับดับที่ 1 ร่วม จาก 8 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 601+ จาก 684 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ดังนี้ การเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้) 30%, งานวิจัย (คุณภาพ รายได้ และชื่อเสียง) 30%, การอ้างอิง (การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง) 27.5%, ความเป็นนานาชาติ (บุคลากร นักศึกษา งานวิจัย) 7.5% และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (การถ่ายทอดความรู้) 5%

          การติดอันดับรายสาขาวิชาในครั้งนี้ เป็นปีแรกที่ มจพ. เข้ามาติดอันดับ ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และความมีชื่อเสียง ตลอดจนความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ มจพ. มีความเชี่ยวชาญ ตามวิสัยทัศน์ของ มจพ. ในการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

 

ข้อมูลการจัดอันดับจาก

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject