ผู้บริหารพบคณาจารย์และนักวิจัย มจพ. ประจำปี 2562

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม “โครงการผู้บริหารพบคณาจารย์และนักวิจัย มจพ. ประจำปี 2562”

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทุกท่าน เข้าร่วมงาน ‘ผู้บริหารพบคณาจารย์และนักวิจัย มจพ. ประจำปี 2562’ ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 - 11:00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

โดยภายในงานจะมีการมอบนโยบายการวิจัยของมหาวิทนาลัย โดยอธิการบดี ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน และการเสวนาหัวข้อ “Quick Win for KMUTNB Research” โดยผู้บริหารสำนักวิจัยฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา พร้อมทั้งเปิดเวทีให้คณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-555-2000 ต่อ 1501, 1515