Display # 
Title Hits
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา "การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์พาณิชย์" สำหรับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 107
STRI's Lecture Series by Prof. Hsi-Tseng Chou Registration Form 178
สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านคอบครับแบบโปสเตอร์ 140
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มี Website ด้วย WordPress ง่ายเพียง 6 ชั่วโมง" รุ่นที่ 116
สำนักสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2560 140
มหาวิทยาลัยคริสเตียน เรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 140
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 119
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม World Materials Research Institutes Forum ครั้งที่ 7 123
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล” 89
การบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และประชาสัมพันธ์โครงการทุนแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 และทุนวิจัยมุ่งเป้าตามคลัสเตอร์และโปรแกรม ของ สวทช. 79