Display # 
Title Hits
รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS), และ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561 331
ประกาศ-ผลรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2560 411
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็น เรื่อง ความก้าวหน้าการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมและโครงสร้างของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 291
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 287
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา "การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์พาณิชย์" สำหรับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 233
STRI's Lecture Series by Prof. Hsi-Tseng Chou Registration Form 336
สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านคอบครับแบบโปสเตอร์ 284
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มี Website ด้วย WordPress ง่ายเพียง 6 ชั่วโมง" รุ่นที่ 228
สำนักสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2560 271
มหาวิทยาลัยคริสเตียน เรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 341