Display # 
Title Hits
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 271
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา "การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์พาณิชย์" สำหรับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 212
STRI's Lecture Series by Prof. Hsi-Tseng Chou Registration Form 308
สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านคอบครับแบบโปสเตอร์ 266
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มี Website ด้วย WordPress ง่ายเพียง 6 ชั่วโมง" รุ่นที่ 211
สำนักสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2560 251
มหาวิทยาลัยคริสเตียน เรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 310
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 257
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม World Materials Research Institutes Forum ครั้งที่ 7 229
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล” 216