Display # 
Title Hits
ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการจัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านพลังงานทดแทนของคณะกรรมธิการพลังงาน วุฒิสภา 479
สัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1407
เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 491
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ห้องสมุดสำหรับสาธารณะ "thai-explore.net" 970
ขอความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 437
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอเชิญนักศึกษา มจพ. ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ "นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามรอยพ่อหลวงสู่ประชาคมอาเซียน" ภายในวันที่ 20 กันยายน 2556 1071
ประกาศสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 594
ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในผลงาน "การกำจัดขยะมูลฝอยด้วยกระบวนการทางความร้อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 840
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอส่งประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่อง "ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556" 501
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 573