Display # 
Title Hits
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประปี 2560 73
ขอเชิญนักวิจัย มจพ. เข้าร่วมเสวนาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา โดย สกว. 98
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา 97
สำนักการระบายน้ำ ขอเชิญยื่นคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ครั้งที่ 2) 108
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนสส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 86
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560 82
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560 86
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ. วิจัย ประจำปี 2560" 102
การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 139
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง กำหนดการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 146