Display # 
Title Hits
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง กำหนดการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 147
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ITU Telecom World 2016" 199
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดวิจัย "สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา การพัฒนาเด็กไทย" ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 213
5 บริษัทในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน รอบ 18 เดือน 144
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มจพ. จัดอบรมให้ความรู้ด้านพยากรณ์และการเตือนภัยทรัพยากรน้ำ แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ 260
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษษ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry -Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการNewton Fund ปี ค.ศ.2016/2017 163
ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มจพ. กับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 175
ประชาสัมพันธ์ข๋าวUBI ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. ส่งตัวแทนผู้ประกอบการ บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรม Training the trainer for "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENG" 220
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมครั้งที่ 2 131
ประชาสัมพันธ์ข่าว UBI คุณชนินทร์ ปิ่นแก้ว เจ้าของบริษัท เซอร์บ็อก จำกัด ภายใต้โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "Smart SME Thailand Expo 2016" โดยบริษัท เซอร์บ็อก จำกัด จะเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในโซนสนับสนุน SME 305