Display # 
Title Hits
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค/ราคาเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ Thailand Energy Awards 2017 218
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบNRMS) ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม2559-มีนาคม 2560 180
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6 167
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประปี 2560 154
ขอเชิญนักวิจัย มจพ. เข้าร่วมเสวนาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา โดย สกว. 175
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา 152
สำนักการระบายน้ำ ขอเชิญยื่นคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ครั้งที่ 2) 189
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนสส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 154
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560 142
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560 166