Display # 
Title Hits
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเรื่อง การขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยกับเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 258
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่น 3-4 274
บริติช เคานซิล ประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FameLab 239
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค/ราคาเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ Thailand Energy Awards 2017 233
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบNRMS) ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม2559-มีนาคม 2560 190
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6 181
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประปี 2560 162
ขอเชิญนักวิจัย มจพ. เข้าร่วมเสวนาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา โดย สกว. 181
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา 158
สำนักการระบายน้ำ ขอเชิญยื่นคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ครั้งที่ 2) 199