Display # 
Title Hits
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ITU Telecom World 2016" 189
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดวิจัย "สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา การพัฒนาเด็กไทย" ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 201
5 บริษัทในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน รอบ 18 เดือน 130
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มจพ. จัดอบรมให้ความรู้ด้านพยากรณ์และการเตือนภัยทรัพยากรน้ำ แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ 234
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษษ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry -Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการNewton Fund ปี ค.ศ.2016/2017 150
ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มจพ. กับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 164
ประชาสัมพันธ์ข๋าวUBI ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. ส่งตัวแทนผู้ประกอบการ บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรม Training the trainer for "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENG" 207
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมครั้งที่ 2 123
ประชาสัมพันธ์ข่าว UBI คุณชนินทร์ ปิ่นแก้ว เจ้าของบริษัท เซอร์บ็อก จำกัด ภายใต้โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "Smart SME Thailand Expo 2016" โดยบริษัท เซอร์บ็อก จำกัด จะเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในโซนสนับสนุน SME 299
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 163