Display # 
Title Hits
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ. วิจัย ประจำปี 2560" 207
การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 230
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง กำหนดการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 239
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ITU Telecom World 2016" 291
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดวิจัย "สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา การพัฒนาเด็กไทย" ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 299
5 บริษัทในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน รอบ 18 เดือน 246
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มจพ. จัดอบรมให้ความรู้ด้านพยากรณ์และการเตือนภัยทรัพยากรน้ำ แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ 430
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษษ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry -Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการNewton Fund ปี ค.ศ.2016/2017 255
ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มจพ. กับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 289
ประชาสัมพันธ์ข๋าวUBI ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. ส่งตัวแทนผู้ประกอบการ บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรม Training the trainer for "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENG" 317