Display # 
Title Hits
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนสส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 164
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560 150
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560 174
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ. วิจัย ประจำปี 2560" 223
การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมัครรางวัล 2016 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 246
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง กำหนดการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 249
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ITU Telecom World 2016" 300
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดวิจัย "สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา การพัฒนาเด็กไทย" ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 305
5 บริษัทในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน รอบ 18 เดือน 259
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มจพ. จัดอบรมให้ความรู้ด้านพยากรณ์และการเตือนภัยทรัพยากรน้ำ แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ 455