Display # 
Title Hits
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 173
การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญยื่้นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง 113
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Professional Development Program 205
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเผยแพร่ผลงานวิจัยของบริดิช เคานซิล (ประเทศไทย) 104
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 143
KMUTNB-UBI เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Business Plan & Business model" 200
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 208
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร และขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังสถานะโครงการทุนรุ่นใหม่ 173
การเคหะแห่งชาติขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ 156
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมทุนภายใต้กองทุนนิวตัน 272