Display # 
Title Hits
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 182
KMUTNB-UBI เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Business Plan & Business model" 243
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 246
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร และขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังสถานะโครงการทุนรุ่นใหม่ 208
การเคหะแห่งชาติขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ 197
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมทุนภายใต้กองทุนนิวตัน 305
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์" 280
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 414
ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สนใจร่วมงานสัมมนา “โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” 203
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference" 236