Display # 
Title Hits
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์" 232
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 347
ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สนใจร่วมงานสัมมนา “โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” 167
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference" 202
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้" 130
ตลาดนัดนักคิด สร้างสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม 336
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 106
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา ICMSIT 2013 143
การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญยื่นยข้อเสนอโครงการศึกษาสภาวะที่อยู่อาศัยประเภทเช่า: กรณีศึกษาเปรียบเทียบโครงการของ กคช.กับโครงการที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน 122
สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ UK National Academies เปิดรับสมัครทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์หลังจากปริญญาเอก 414