Display # 
Title Hits
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษษ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry -Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการNewton Fund ปี ค.ศ.2016/2017 271
ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มจพ. กับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 299
ประชาสัมพันธ์ข๋าวUBI ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. ส่งตัวแทนผู้ประกอบการ บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรม Training the trainer for "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENG" 328
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมครั้งที่ 2 228
ประชาสัมพันธ์ข่าว UBI คุณชนินทร์ ปิ่นแก้ว เจ้าของบริษัท เซอร์บ็อก จำกัด ภายใต้โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "Smart SME Thailand Expo 2016" โดยบริษัท เซอร์บ็อก จำกัด จะเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในโซนสนับสนุน SME 459
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 268
การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญยื่้นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง 186
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Professional Development Program 306
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเผยแพร่ผลงานวิจัยของบริดิช เคานซิล (ประเทศไทย) 192
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 247