Display # 
Title Hits
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 326
ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สนใจร่วมงานสัมมนา “โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” 157
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference" 196
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้" 126
ตลาดนัดนักคิด สร้างสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม 330
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 99
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา ICMSIT 2013 135
การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญยื่นยข้อเสนอโครงการศึกษาสภาวะที่อยู่อาศัยประเภทเช่า: กรณีศึกษาเปรียบเทียบโครงการของ กคช.กับโครงการที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน 117
สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ UK National Academies เปิดรับสมัครทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์หลังจากปริญญาเอก 404
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 112