Display # 
Title Hits
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมครั้งที่ 2 213
ประชาสัมพันธ์ข่าว UBI คุณชนินทร์ ปิ่นแก้ว เจ้าของบริษัท เซอร์บ็อก จำกัด ภายใต้โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "Smart SME Thailand Expo 2016" โดยบริษัท เซอร์บ็อก จำกัด จะเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในโซนสนับสนุน SME 440
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 255
การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญยื่้นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง 178
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Professional Development Program 290
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเผยแพร่ผลงานวิจัยของบริดิช เคานซิล (ประเทศไทย) 186
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 230
KMUTNB-UBI เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Business Plan & Business model" 305
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 318
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร และขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังสถานะโครงการทุนรุ่นใหม่ 270