Display # 
Title Hits
การเคหะแห่งชาติขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ 248
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมทุนภายใต้กองทุนนิวตัน 334
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์" 390
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 603
ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สนใจร่วมงานสัมมนา “โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” 259
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference" 330
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้" 201
ตลาดนัดนักคิด สร้างสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม 430
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 212
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา ICMSIT 2013 290