Display # 
Title Hits
KMUTNB-UBI เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Business Plan & Business model" 320
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 337
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร และขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังสถานะโครงการทุนรุ่นใหม่ 281
การเคหะแห่งชาติขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ 266
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมทุนภายใต้กองทุนนิวตัน 347
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์" 412
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 643
ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สนใจร่วมงานสัมมนา “โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” 274
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 "SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference" 351
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้" 207