Display # 
Title Hits
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้" 158
ตลาดนัดนักคิด สร้างสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม 371
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 149
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา ICMSIT 2013 189
การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญยื่นยข้อเสนอโครงการศึกษาสภาวะที่อยู่อาศัยประเภทเช่า: กรณีศึกษาเปรียบเทียบโครงการของ กคช.กับโครงการที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน 153
สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ UK National Academies เปิดรับสมัครทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์หลังจากปริญญาเอก 466
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 153
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 117
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" และ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" แระจำปี พ.ศ.2559 424
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 154