Display # 
Title Hits
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2559 175
โครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC) ใคร่ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญบุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “การสนับสนุนให้ทุนการศึกษา การรับนักศึกษาฝึกงาน 127
นิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 483
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559" 260
สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ Loei Green Zone 255
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษทพลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค/ราคาเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ Thailand Energy Awards 2016 170
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษืพลังงาน ขอเชิญส่งข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมดำเนินการโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษืพลังงานโดยสถาบันการเงิน 138
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษืพลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านยเทคนิคและราคาเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษืพลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มศูนย์การค้า) 213
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรก่ารประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 334
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญยื่นข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 แผนพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน 112