Display # 
Title Hits
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษทพลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค/ราคาเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ Thailand Energy Awards 2016 142
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษืพลังงาน ขอเชิญส่งข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมดำเนินการโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษืพลังงานโดยสถาบันการเงิน 110
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษืพลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านยเทคนิคและราคาเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษืพลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มศูนย์การค้า) 191
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรก่ารประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 302
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญยื่นข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 แผนพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน 91
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ขอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 82
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงงาน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในอาเซียนระยะที่ 1 103
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016" 87
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ 161
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559 111