Display # 
Title Hits
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016" 96
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ 173
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559 116
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ 102
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง "75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล" 156
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มจพ. ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 524
การอบรมโครงการหัวข้อ "ภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ" 198
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอเชิญยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติที่ปรึกษา 120
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก 184
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบน้ำเสียของโรงงานควบคุม 186