Display # 
Title Hits
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ 90
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง "75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล" 143
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มจพ. ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 506
การอบรมโครงการหัวข้อ "ภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ" 185
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอเชิญยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติที่ปรึกษา 106
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก 173
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบน้ำเสียของโรงงานควบคุม 177
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016 79
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 74
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 1 และค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6 186