Display # 
Title Hits
นิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 538
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559" 323
สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ Loei Green Zone 306
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษทพลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค/ราคาเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ Thailand Energy Awards 2016 215
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษืพลังงาน ขอเชิญส่งข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมดำเนินการโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษืพลังงานโดยสถาบันการเงิน 176
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษืพลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านยเทคนิคและราคาเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษืพลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มศูนย์การค้า) 256
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรก่ารประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน 404
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญยื่นข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 แผนพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน 156
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ขอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 144
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงงาน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในอาเซียนระยะที่ 1 168