ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด 35
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย 34
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการชุดหุ่นยนต์ขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติ AGV พร้อมโปรแกรมการจำลอง จำนวน 1 ชุด 26
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก จำนวน 1 เครื่อง 23
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ เครื่องทดสอบความแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 32
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 32
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ 28
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยฯ 48
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องผลิตและเตรียมชิ้นงานด้านพลาสติกและคอมพอสิต จำนวน 1 ชุด 159
ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องผลิตและเตรียมชิ้นงานด้านพลาสติกและคอมพอสิต จำนวน 1 ชุด 188