Display # 
Title Hits
มจพ. สร้างต้นแบบถนนยางพาราดินซีเมนต์ แห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือ 144
สำนักวิจัยฯ ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม จำกัด จ.ชลบุรี 636
สำนักวิจัยฯ จัดประชุมนโยบายและแผนงานเพื่อการขับเคลื่อนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มจพ. 2556-2559 616
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานประกวดรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2555 551
สำนักวิจัยฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การนำงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2 527
สำนักวิจัยฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การนำงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 568
Prof.Dr.-Ing. Michael Modigell ศึกษาดูงาน ณ STRI 533
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดม ศึกษาครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 692
อาจารย์ และนักศึกษา มจพ.ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 1133
อาจารย์ มจพ.คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2556 538