มจพ. สร้างต้นแบบถนนยางพาราดินซีเมนต์ แห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือ

 

     ศูนย์วิจัยนวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สาธิตโครงการจัดสร้างต้นแบบถนนยางพาราดินซีเมนต์ แห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือ ที่โรงเรียนบ้านดอนปิน หมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ใช้ยางพารามาสร้างถนน และยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น โดยสร้างถนนความยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตร ใช้น้ำยางพาราสดจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดน่าน 800 กิโลกรัม และน้ำยาดัดแปร IR1 สูตรของพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อนส่งมอบถนนให้กับสถานศึกษา เพื่อใช้สัญจรภายในโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานถนนยางพาราต้นแบบของภาคเหนือ โดย ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผู้บุกเบิกนวัตกรรมงานวิจัยถนนยางพาราซอยซีเมนต์ ได้นำเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนผสม พร้อมเผยสูตรการทำถนนโดยน้ำยางพารา ในรูปแบบ PARA RUBBER SOIL CEMENT พร้อมด้วยนายบุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ นายพิรุณ พลฤทธิ์ กำนัน ตำบลแม่เหียะ นางพัชรา ชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปินพร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนเข้าร่วมกว่า 100 คน ร่วมดูสาธิตโครงการจัดสร้างต้นแบบถนนยางพารา ดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกีได้ระบุว่าในการจัดสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ต้นแบบครั้งนี้ ใช้น้ำยางพาราสดทั้งสิ้น 800 กิโลกรัมราคา 17920 บาท น้ำยาดัดแปร IR1 สูตรของพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 80 ลิตร ราคาลิตรละ350 บาท มูลค่า 28000 บาท ปูนซีเมนต์ 800 กิโลกรัม มูลค่า 24000 บาท และเครื่องจักกลทำถนน ใช้งบประมาณจากภาคเอกชนร่วมสร้างทั้งหมดเพื่อต้องการให้เกิดแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานที่สะดวกในการเดินทางเพราะโรงเรียนบ้านดอนปินอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เพียง 10 นาทีเท่านั้น