สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดม ศึกษาครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

pdf

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดม         
ศึกษาครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม