ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017

หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปิดรับการส่งบทความ : 16 มีนาคม 2560
กรอบงานวิจัย : การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017 ภายใต้หัวข้อ "Innovation Creation, Social Engagement toward Sustainable Community" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560

IT-052-60-140

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม