มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

ปิดรับการส่งบทความ : 17 กุมภาพันธ์ 2560
กรอบงานวิจัย : ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 สามารถเสนอผลงานได้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

 

IT-053-60-149

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม