123

1. ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย

2. ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์

3. ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

4. ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

5. ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางพลศาสตร์โครงสร้างและการจัดการเมือง