ผู้บริหาร

 

 

xxx
  
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซียงฉิน
อธิการบดี
 
 

 

 

 
 
 
รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

   
ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์
ที่ปรึกษาสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 

 
นายธารี วารีสงัด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการ
รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมjit
ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)
นางจิตติมา สุวรัตน์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ