Committee

 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เพิ่มเติม)

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม มจพ.

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่ออุสาหกรรม 4.0

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการนำ มจพ. ก้าวสู่ World University Ranking

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial university)

 คำสั่ง แต่งตั้งผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี