Committee

 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ สำนักวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ สำนักวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะกรรมการประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี