Duty

Build3

ปรัชญา    :  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ปณิธาน    :  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูง เพื่อให้เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์   : พัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ  

พันธกิจ     : ส่งเสริม บริหาร และบริการงานวิจัย พัฒนาปัจจัยส่งเสริมงานวิจัย และต่อยอด
นำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์  : ส่งเสริมการวิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

นโยบาย    :

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย แสวงหาแหล่งทุนวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย

2. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์วิจัยเฉพาะทางในด้านการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย
เชิงสาธารณะ และ/หรือ เชิงพาณิชย์

4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยสื่อทุกรูปแบบ รวมทั้งประสานการถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

5. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสารสนเทศทางการวิจัย เพื่อให้บริการงานวิจัยที่สะดวกรวดเร็ว

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการกำหนดนโยบายแผนงานและรับผิดชอบ     การส่งเสริมสนับสนุน และการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

2.เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 

4. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางในด้านการวิจัย                  รวมถึงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ในการใช้ห้องปฏิบัติการชุดทดลองและชุดปฏิบัติการ 

5. เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากงานวิจัยและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น         จากทรัพย์สินทางปัญญา