Duty

Build3

ปรัชญา

ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปณิธาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูง 

เพื่อให้เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

พัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

ส่งเสริม บริหาร และบริการงานวิจัยพัฒนาปัจจัยส่งเสริมงานวิจัย และต่อยอดนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์
ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์

ส่งเสริมการวิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นโยบาย

1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน สร้างเครือ
    ข่ายความร่วมมือทางการวิจัย และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง    ในด้านการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ  ตามความเชี่ยวชาญ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และ/หรือ เชิงพาณิชย์ ผ่านศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันด้วยสื่อทุกรูปแบบ   รวมทั้งประสานการถ่ายทอดและ  ขยาย
    ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
5. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสารสนเทศทางการวิจัย เพื่อให้บริการงานวิจัยที่สะดวก รวดเร็ว
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย ในการกำหนดนโยบายแผนงานและ   รับผิดชอบการส่งเสริมสนับสนุนและการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ในภาพรวม
2. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยต่าง ๆ   ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล และเผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิจัย  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และส่งเสริม และ สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือประยุกต์ ใช้กับการเรียนการสอน
4. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางในด้านการวิจัย รวมถึงการสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนของสถาบัน   โดยการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์    ในการใช้ห้องปฏิบัติการชุดทด ลองและชุดปฏิบัติการ
5. เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา     อันเกิดจากงานวิจัยและผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สิน ทางปัญญา