ประกาศทุน(ภายนอก)

Title Hits
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานชาติปี62 137
ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพและราคาโครงการศึกษากาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี 39
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการบริหารจัดการและพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน 59
เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกฯ 46
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะฯ 41
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 49
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก(MTEC) 79
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 875
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net 428
กรมธุรกิจพลังงาน ขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (18 เม.ย. 61) 307
การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ (18 เม.ย. 61) 205
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 476
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 671
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี และขอเชิญเข้าร่วมงานการประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี 528
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญยื่นข้อเสนอโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 463
สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 707
วช. ขอประชาสัมพันธ์ "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561" 669
วช. ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ทุนวิจัย 412
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครทุนวิจัย คปก.ต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 326
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) 464