กลุ่ม/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

Display # 
Title Hits
คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 29
ติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2560 17
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 796
คำรับรองประจำปี 2560 342
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง 656
ประกาศ มจพ. เรื่อง องค์ประกอบ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การบริหาร กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศ (ฉบับที่ 3) 490
ประกาศ มจพ. เรื่อง องค์ประกอบ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การบริหาร กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์ความเป็นเลิศ (ฉบับที่ 1) 539
ประกาศ มจพ. เรื่อง องค์ประกอบ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การบริหาร กลุ่มวิจัย-ศูนย์วิจัย-ศูนย์ความเป็นเลิศ ฉบับที่ 2 453
ประกาศ สำนักวิจัยฯ มจพ. เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ กลุ่มวิจัย-ศูนย์วิจัย-ศูนย์ความเป็นเเลิศ พ.ศ.2557 545