ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

ที่

ชื่อ-สกุล

(หัวหน้ากลุ่ม-ศูนย์)

ชื่อกลุ่ม-ศูนย์ (ไทย)

1

รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ

ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย

2

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว

ศูนย์วิจัยพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

3

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

4

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและควบคุมการตรวจวัด-พิสูจน์

5

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ชนัญพานิช

ศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน

6

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล

ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และพลังงานหมุนเวียน

7

รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี

8

ดร.วรพจน์ มีถม

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม

9

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน

ศูนย์วิจัยการขนส่งและสิ่งแวดล้อม

10

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล

ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ

11

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์

ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

12

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

ศูนย์วิจัยพอลิเมอร์

13

รองศาสตราจารย์สถาพร ชาตาคม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และดายพลาสติก

14

รองศาสตราจารย์วันชัย แหลมหลักสกุล

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการคำนวณทดสอบขั้นสูง

16

รองศาสตราจารย์ ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร

ศูนย์วัสดุเชิงนิเวศน์และเทคโนโลยีสะอาด

17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบฝังตัวเคลื่อนที่และระบบอัตโนมัติทางไกล

18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล

ศูนย์เทคโนโลยีไบโอเซ็นเซอร์และไบโออิเล็กทรอนิกส์

20

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา

21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  พนาศุภมัสดุ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยา

22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก

23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ธารีบุญ

ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้น

24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล มงคลิก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร

26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์

ศูนย์วิจัยการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร

ศูนย์นวัตกรรมสำหรับวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์

28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร คงเรือง

ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ

29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ รอดสิน

ศูนย์วิจัยทางด้านพลศาสตร์โครงสร้างและการจัดการสิ่งแวดล้อม

30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

31

ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล

ศูนย์วิจัยการวิจัยดำเนินงานและการจัดการเชิงวิศวกรรม

33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้และพลังงานทางเลือก

34

อาจารย์วิรัช  อยู่ชา

ศูนย์วิจัยนโยบายอุตสาหกรรม

35

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

ศูนย์วิจัยไฟฟ้าและระบบควบคุมอุตสาหกรรม

36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์

ศูนย์วิจัยพลังงานยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม

37

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ

ศูนย์วิจัยเลเซอร์และทัศนศาสตร์

38

ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล

39

ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์

ศูนย์วิจัยเครื่องมือและเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมด้วยระบบไทรโบโลยี

40

อาจารย์สุพิชชา ชีวพฤกษ์

ศูนย์วิจัยการจัดการสารสนเทศในอุตสาหกรรม

41

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน

42

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

ศูนย์วิจัยวัสดุอาคารและงานก่อสร้าง

43

รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ

กลุ่มวิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมงาเชื่อมและการตรวจสอบโลหะ