สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net

ด้วยสำนักเลขาธิการ UMAP ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Research Net 2018 โดยได้เชิญชวนทีมนักวิจัยจากสถาบันท่ได้ลงนามข้อตกลง Pledge of Agreement จากประเท/เขตเศรษฐกิจสมาชิก UMAP ที่เป็น Full member อย่างน้อย 2 ประเทศ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ UMAP โดยจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนข้อเสนอโรงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจำนวนโครงการละไม่เกิน 5000 เรียญสหรัฐ

ผู้สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการได้ตามเอกสารดังแนบ ภายใน 4 มิถุนายน 2561

 

อ่านเพิ่มเติม>>>