สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพแมคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเอกสาร

สถาบันคุณวุฒิวชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพแมคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก