ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

หลักการและเหตุผล

 มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยตั้งเป้าตัวชี้วัดจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการซึ่งอย่ในฐานข้อมูล Web of Science จำนวนเพิ่มขึ้น 200 บทความ ภายในปี พ.ศ. 2564 เพื่อติดอันดับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รวมถึงต้องการให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านต่างๆ ต่อไปได้ อาทิ ด้านพลังงาน ด้านอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ด้านดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล เป็นต้น มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ

1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการได้รับอนุมัติการลาศึกษาต่อ ทั้งกรณีการลาศึกษาต่อบางส่วนและการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

2 หากเคยได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ต้องปิดโครงการได้เรียบร้อยตามเงื่อนไขการรับทุน

3 เคยได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป หรือทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง

4 หน่วยงานต้นสังกัดเห็นชอบและอนุมติการดำเนินงานวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

5 ในระหว่างเวลาการรับทุนตามประกาศนี้ จะต้องไม่รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อดำเนินงานวิจัยนี้ แต่หากมีความจำเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม จะต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการส่งเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งอื่นนั้นต้องเป็นงบประมาณที่ไม่ซ้ำซ้อนกันกับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนตามประกาศนี้

 

 รูปแบบการให้ทุน

ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในกลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง (มีประสบการณ์ทำวิจัยมาก่อนแล้ว) ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนการวิจัยจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนที่ได้รับ และต้องดำเนินการโครงการวิจัยภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดอาจเพิ่มทุนในส่วนของตนให้สูงกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ได้ตามความเหมาะสม และอาจแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อการนี้จากแหล่งทุนภายนอกได้