สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

ความเป็นมา / วิสัยทัศน์

สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้จัดตั้ง “สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) หรือ Science and Technology Research Institute (STRI)” ให้เป็นส่วนงานรับผิดชอบการบริหารและกำหนดนโยบาย การวิจัยตลอดจนเป็นศูนย์รวมกิจกรรมวิจัยของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550

 นโยบาย

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย แสวงหาแหล่งทุนวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์วิจัยเฉพาะทางในด้านการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และ/หรือ เชิงพาณิชย์
4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยสื่อทุกรูปแบบ รวมทั้งประสานการถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
5. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสารสนเทศทางการวิจัย เพื่อให้บริการงานวิจัยที่สะดวกรวดเร็ว
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจหลัก

 1. การกำหนดนโยบายแผนงานและรับผิดชอบการส่งเสริมสนับสนุนและการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
 2. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
3. การเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเผยแพร่ถ่ายถอดผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม หรือ
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
4. การดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางในด้านการวิจัย รวมถึงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์
ในการใช้ห้องปฏิบัติการชุดทดลองและชุดปฏิบัติการ
5. การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากงานวิจัยและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา

ปรัชญา
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปณิธาน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงเพื่อให้เป็นผู้นำพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
พัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ
ส่งเสริม บริหาร และบริการงานวิจัย พัฒนาปัจจัยส่งเสริมงานวิจัยและต่อยอดนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์
ส่งเสริมการวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี