ประวัติความเป็นมา

งานส่งเสริมการวิจัยเป็นหน่วยงานสังกัดกองบริการการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของสถาบันเป็นที่ปรึกษา มีพันธกิจในการสนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปี พ.ศ.2544 สภาสถาบันเห็นชอบให้ บรรจุสำนักวิจัยและพัฒนา ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ของสถาบัน

อนึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ ครั้งที่ 19/2545 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2545 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการที่ขอหารือเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “สำนักวิจัยและพัฒนา”เป็น “สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”เพื่อความเป็นสากล โดยครอบคลุมภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการวิจัย ตามเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญของสถาบัน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมโครงการวิจัยและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากในขณะนั้นงานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินภารกิจทางด้านการวิจัย มีทรัพยากรสำหรับการบริหารค่อนข้างจำกัด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มีความเห็นว่า ควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณและอัตรากำลังคน จึงเสนอขอจัดตั้งเป็นศูนย์ มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับกองภายใต้สำนักงานอธิการบดีไปก่อน หากในอนาคตมีขอบข่ายภารกิจปริมาณงานและทรัพยากรทางการบริหารมากขึ้น จึงจะดำเนินการยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานระดับสำนักต่อไป และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 สภาสถาบันมีมติให้ประกาศจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วย งานระดับกอง สังกัด สำนักงานอธิการบดี โดยแบ่งหน่วยงาน ดังนี้

1. งานบริหารและธุรการ
2. งานส่งเสริมการวิจัยและประเมินผล
3. งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
4. งานวิจัยเฉพาะทาง

ปัจจุบัน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ และดำเนินงานในรูปแบบคระกรรมการ จำนวน 3 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการวิจัยและประเมินผล

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รองรับการขยายตัวด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และการทำหน้าที่เป้นศูนย์กลางประสารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการส่งเสริมสนับสนุน เผยแพรวิจัย รวมถึงการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 จึงเห็นชอบให้จัดตั้ง “สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็นหน่วยงานภายในสภาบันที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้

1.       สำนักงานผู้อำนวยการ

2.       ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและประเมิณผล

3.       ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย

4.       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

5.       ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

6.       ศูนย์วิจัยพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 03/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำสั่งที่ 117/2556 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้แต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และคำสั่งที่ 008.1/2556 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาส่วนงานฝ่ายบริหาร

กอรปกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีเป้าประสงค์เพื่อผลักดันและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิจัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อเข้าสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก ที่จัดดัชนีโดยTimes Higher Education Ranking (THE) และ QS World University Rankings (QS) คณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบในหลักการให้แบ่งหน่วยงานภายในใหม่ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งของผู้บริหารของสำนักวิจัยฯ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพิ่มขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

1)         สำนักงานผู้อำนวยการ ประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่

1.1)    งานบริหารและธุรการ

1.2)    งานคลังและพัสดุ

1.3)    งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

               กำกับดูแลโดยที่ปรึกษาส่วนงานฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

2)         กลุ่มงานส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 งาน และ 1 ศูนย์ ได้แก่

2.1) งานทุนและประเมินผลงานวิจัย

2.2) งานสารสนเทศงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

2.3) งานวารสารวิชาการ

2.4) ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

               กำกับดูแลโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม

               3)   กลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1 งาน และ 2 ศูนย์ ได้แก่

                     3.1) งานประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ

                     3.2) ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

                     3.3) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

                     กำกับดูแลโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

         สำหรับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน เห็นควรมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกำกับดูแล