บทบาทหน้าที่ภารกิจ

ปรัชญา    :  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ปณิธาน    :  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูง เพื่อให้เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์   : พัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ  

พันธกิจ     : ส่งเสริม บริหาร และบริการงานวิจัย พัฒนาปัจจัยส่งเสริมงานวิจัย และต่อยอด นำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์  : ส่งเสริมการวิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

นโยบาย    :

 1. 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย แสวงหาแหล่งทุนวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
 2. 2. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์วิจัยเฉพาะทางในด้านการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญ
 3. 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และ/หรือ เชิงพาณิชย์
 4. 4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยสื่อทุกรูปแบบ รวมทั้งประสานการถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
 5. 5. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสารสนเทศทางการวิจัย เพื่อให้บริการงานวิจัยที่สะดวกรวดเร็ว
 6. 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน
 7. 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

 1. 1. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการกำหนดนโยบายแผนงานและรับผิดชอบ การส่งเสริมสนับสนุน และการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
 2. 2.เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยต่างๆ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
 3. 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
 4. 4. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางในด้านการวิจัย   รวมถึงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ในการใช้ห้องปฏิบัติการชุดทดลองและชุดปฏิบัติการ 
 5. 5. เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากงานวิจัยและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา