โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

การแบ่งส่วนราชการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานผู้อำนวยการ
   งานบริหารและธุรการ  งานคลังและพัสดุ  งานแผนและประกันคุณภาพ  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ฝ่ายบริหารงานวิจัย
   งานบริหารงานวิจัย  งานประสานงานวิจัย

ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
   งานระบบสารสนเพื่อบริหารงานวิจัย  งานเผยแพร่งานวิจัย

ฝ่ายวิจัยเฉพาะทางและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
   งานทุนและประเมินผลงานศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  ศูนย์วิจัยพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัยแบบสหวิทยาการ

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่งเพาะวิสาหกิจ
   งานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา  งานบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ