สำนักงานผู้อำนวยการ

1. จิตติมา สุวรัตน์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ | โทร.1512 | jittima.s@stri.kmutnb.ac.th

งานบริหารและธุรการ
2. รัชนี เก็บเงิน                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1501 | ratchanee.k@stri.kmutnb.ac.th
3. รัชกร โตจันทร์                  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | โทร.1554 | ratchakon.t@stri.kmutnb.ac.th
4. จิตร บุญถูก                      พนักงานบริการ | โทร.1501

งานคลังและพัสดุ
5. สิริพร ไสวสุภาพ                นักวิชาการพัสดุ | โทร.1509| siriporn.s@stri.kmutnb.ac.th
6. ณัฐรินีย์ พงศ์ประกิจ            นักวิชาการเงินและบัญชี | โทร.1511 | nattharinee.p@stri.kmutnb.ac.th
7. ศรีจันทร์ วิลัยหงษ์              นักวิชาการเงินและบัญชี | โทร.1511 | srijun.v@stri.kmutnb.ac.th
8. อุดมพร ดวงเงิน                 นักวิชาการเงินและบัญชี | โทร.1511 | udomporn.d@stri.kmutnb.ac.th

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
9. วันทนีย์ จารเขียน               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1510 | wantanee.j@stri.kmutnb.ac.th
10. พรรณี เก็บเงิน                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1515 | punnee.k@stri.kmutnb.ac.th

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
11. วิตติ รักแหลมทอง            วิศวกร | โทร.1518 | witti.r@stri.kmutnb.ac.th
12. สุริยพงศ์ โคกทอง            วิศวกร | โทร.1518 | suriyapong.k@stri.kmutnb.ac.th
13. สุวัฒน์ สุขมงคล               พนักงานขับรถยนต์ | โทร.1500
     สมคิด หลวงพิมล              พนักงานรักษาความปลอดภัย | โทร.1515
     สุทธนพ วงศ์เณร               พนักงานรักษาความปลอดภัย | โทร.1515