ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

 

1. มิ่งขวัญ มากทอง
    หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ | โทร.1516 | mingkhwan.m@stri.kmutnb.ac.th

งานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
    มิ่งขวัญ มากทอง                   นักวิชาการศึกษา | โทร.1516 | mingkhwan.m@stri.kmutnb.ac.th

งานบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
2. สุพัฒจิต ผลาชิต                    เจ้าหน้าที่วิจัย | โทร.1516 | supatjit.p@stri.kmutnb.ac.th