ฝ่ายบริหารงานวิจัย

จิตติมา สุวรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิจัย | โทร.1512 | jittima.s@stri.kmutnb.ac.th

งานบริหารงานวิจัย
   ชนิกา ชื่นแสงจันทร์                    นักวิจัย | โทร.1513 | chaniga.c@stri.kmutnb.ac.th
1. ธนพล นิงสานนท์                      นักวิชาการศึกษา | โทร.1513 | tanapon.n@stri.kmutnb.ac.th
2. หทัยทิพย์ กาญจนพนัง               นักวิชาการศึกษา | โทร.1510 | hataitip.k@stri.kmutnb.ac.th

งานประสานงานวิจัย
3. สุมนกาญจน์ พฤกษพิทักษ์           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1513 | sumonkarn.p@stri.kmutnb.ac.th
4. โศภิษฐ์ แจ่มถาวร                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | โทร.1513 | sophit.j@stri.kmutnb.ac.th