รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์