รศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม