ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์

ที่ปรึกษาสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)