นายธารี วารีสงัด

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการ