ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี