ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ