รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ