ศ.ดร.สุชาติ เซียงฉิน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ