ประเมินคุณภาพภายในสำนักวิจัยฯ ปีการศึกษา 2561

12 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจเยี่ยมและรับการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทัย เป็นประธานกรรมการในการประเมินฯ 

ภาพข่าว