สำนักวิจัยฯ ร่วมกับ สกสว. จัดอบรม “เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักวิจัยและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ”

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมหลักสูตรเริ่มต้นกับการทำวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System หัวข้อ เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักวิจัยและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ซึ่งสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดขึ้น ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ Head Coach, MMS1 กลุ่ม 1 (ภาคกลาง) และ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มาบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงระบบวิจัย” และ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน Head Coach, MMS1 ประจำ มจพ. และ เมธีวิจัยอาวุโส (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) บรรยายในหัวข้อ “เส้นทางทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ” 

พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยและการโต้ตอบ Reviewer” กับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงของ มจพ. ประกอบด้วย 1) ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล (สาขาวิศวกรรมโยธา) 2) ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล  (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 3) ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)  4) ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล (สาขาวิศวกรรมเคมี) 5) ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ/สิ่งแวดล้อม) 6) รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ   (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (คณิตศาสตร์) 

การจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและผู้สนใจจากทั้งภายในและภายนอก มจพ. เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ที่นี่

สนใจขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ดู/ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1512, 1513  E-mail: info@stri.kmutnb.ac.th

ภาพข่าว