สำนักวิจัยฯ มอบทุนสนับสนุนการวิจัย มจพ. ปี 63

  เช้าวันนี้ (1 ต.ค. 62) ศ.ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการประชุมเพื่อปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมาย  พร้อมกันนี้ ศ.ดร.จันทรพร  ผลากรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม  ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัย การทำสัญญารับทุน และการส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีโครงการที่ได้รับทุน รวม 111 โครงการ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 25 โครงการ
   2) ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 27 โครงการ
   3)
ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย  จำนวน 43 โครงการ และ
   4) ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ
จำนวน 16 โครงการ  (ดูรายชื่อโครงการที่ได้รับทุน)

ภายในงานสำนักวิจัยฯ จัดให้มีการจัดทำสัญญารับทุน พร้อมให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการวิจัย และได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดบัญชีสหกรณ์เพื่อรับทุนวิจัย  โดยมีนักวิจัยที่ได้รับทุนเข้าร่วมงานรับฟังการชี้แจงกว่า 100 ท่าน

เอกสารประกอบ
  - เอกสารประกอบคำบรรยาย
  - หลักการจำแนกครุภัณฑ์ วัสดุ

ภาพบรรยากาศ