กิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักวิจัยฯจัดกิจรรม KM โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ "การบริหารจัดการข้อมูลสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ & ปราจีนบุรี" ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว