ประเมินคุณภาพภายใน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบปีการศึกษา 2562

24 ก.ค. 63 สำนักวิจัยวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์  รัตนาภรณ์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์  พรวงศ์ทอง ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และ  กรรมการและเลขานุการ นางสาวศันสนีย์ เอมปรากฎ  บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.

เอกสาร  ภาพข่าว