ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยฯ

วันที่ 23 ก.ค. 63 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรขึ้น เพื่อจัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายการบริหารของผู้บริหารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของบุคลากร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาพข่าว